"Εκπαιδευτική Επικοινωνία" - Πρόσκληση για αποστολή αρθρών


Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

για μια ακόμα χρονιά η προετοιμασία της εκπαιδευτικής και επιστημονικής έκδοσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Θήβας «Εκπαιδευτική Επικοινωνία» έχει ξεκινήσει.

Σας προσκαλούμε να καταθέσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση syllekpaidpe.thivas@gmail.com κείμενά σας προς δημοσίευση, σχετικά με την εκπαίδευση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που είναι γραμμένοι στο σύλλογό μας. Διακεκριμένοι επιστήμονες του χώρου της εκπαίδευσης θα συνδράμουν και θα υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτή ύστερα από πρόσκληση του συλλόγου μας.

Την προηγούμενη έκδοση μπορείτε να την βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση του συλλόγου μας http://sylekpe-thivas.blogspot.gr/
 
 
Προδιαγραφές


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ

Α. ΔΟΜΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλήρες όνομα Συγγραφέα:
Θέση & Ιδιότητα:
Ε-mail:

Εισαγωγή
Εισάγει τον αναγνώστη στο περιεχόμενο της εργασίας και στο επιλεχθέν πλαίσιο για την επεξεργασία και ανάλυση του θέματος αναφοράς. Παράλληλα θέτει τους άξονες άρθρωσης της εργασίας.

Θεωρητικό πλαίσιο
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά η θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος που διαπραγματεύεται η εργασία. Ο τίτλος της ενότητας αυτής θα καθοριστεί από το θέμα που θέλετε να αναπτύξετε. Δίνονται τίτλοι σχετικοί με την ενότητα ή την υποενότητα που πραγματεύεστε, αριθμημένοι κατά αύξουσα σειρά.
Π.χ.  1. Οι αριθμητικές ικανότητες των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας
            1.1. Νοερές πράξεις
            1.2. Πρόσθεση αριθμών
            1.3. Αφαίρεση αριθμών

Επίλογος
Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του άρθρου.

Βιβλιογραφικές αναφορές
Ακολουθεί η λίστα με τις αναφορές που υπάρχουν στο σώμα του κειμένου.


Β. ΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλήρες όνομα Συγγραφέα:
Θέση & Ιδιότητα:
Ε-mail:

Εισαγωγή
Εισάγει τον αναγνώστη στο περιεχόμενο της εργασίας και στο επιλεχθέν πλαίσιο για την επεξεργασία και ανάλυση του θέματος αναφοράς. Παράλληλα θέτει τους άξονες άρθρωσης της εργασίας, τον πυρήνα των βασικών ερωτημάτων και τον τρόπο αναζήτησης απαντήσεων οδηγώντας τον αναγνώστη στην επόμενη ενότητα όπου αναπτύσσεται το θεωρητικό σώμα της επεξεργασίας του θέματος.

Θεωρητικό πλαίσιο
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά τα προβλήματα τα οποία διαπραγματεύεται η εργασία, μία ή περισσότερες θεωρητικές προσεγγίσεις καθώς και ευρήματα ερευνών οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για την ανάλυση των ερωτημάτων της εργασίας. Ο τίτλος της ενότητας αυτής θα καθοριστεί από το θέμα που θέλετε να αναπτύξετε. Δίνονται τίτλοι σχετικοί με την ενότητα ή την υποενότητα που πραγματεύεστε, αριθμημένοι κατά αύξουσα σειρά.
Π.χ.  1. Οι αριθμητικές ικανότητες των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας
            1.1. Νοερές πράξεις
            1.2. Πρόσθεση αριθμών
            1.3. Αφαίρεση αριθμών

Μεθοδολογία
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η μέθοδος/οι μέθοδοι ανάλυσης και προκειμένου για εμπειρικές έρευνες, το είδος της έρευνας, οι τεχνικές και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται.

Ανάλυση δεδομένων - Συζήτηση
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η επεξεργασία του θέματος της εργασίας και προκειμένου για εμπειρικές έρευνες, τα αποτελέσματα των ευρημάτων που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων. Τα αποτελέσματα συσχετίζονται με το θεωρητικό πλαίσιο και τα ερωτήματα της εργασίας.

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του άρθρου. Αποτελεί μια συνοπτική ανακεφαλαίωση των ερωτημάτων και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, η οποία παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα και αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία της εργασίας. Τέλος προτείνει νέες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα

Αναφορές - Βιβλιογραφία
Μετά την ενότητα των συμπερασμάτων ακολουθεί η λίστα με τις αναφορές που υπάρχουν στο σώμα του κειμένου.


Γ. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ

Μέγεθος σελίδας A4 (21 x 29.7 cm).
Γραμματοσειρά: Times New Roman.
Μέγεθος γραμματοσειράς: 12-στιγμές, κανονική, πλήρης στοίχιση.
Οι παράγραφοι να έχουν εσοχή 0,3 εκ.
Μέγιστος αριθμός λέξεων: 6000
Μέγιστος αριθμός σελίδων: 20
Αν υπάρχουν φωτογραφίες ή σκίτσα να στέλνονται μέσα στο κείμενο καθώς επίσης και ως ξεχωριστά αρχεία.


Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι αναφορές εμπεριέχονται στο βασικό πυρήνα του κειμένου και αντίστροφα, ότι η λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών είναι ολοκληρωμένη.
Οι βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθούν το τρέχον πρότυπο APA (http://www.apastyle.org/pubmanual.html).
Στο εσωτερικό του κειμένου του άρθρου σας θα πρέπει να αναφέρετε τις πηγές σας αναγράφοντας σε παρένθεση το κύριο όνομα του συγγραφέα και το έτος.

        Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες εργασίες του ίδιου συγγραφέα, τοποθετούνται στη λίστα αναφορών με χρονολογική σειρά, σύμφωνα με το έτος δημοσίευσης. Αν αναφέρετε δύο εργασίες ταυτόχρονα στο κείμενο, πρέπει να αναγράφετε και το έτος κάθε δημοσίευσης με χρονολογική σειρά (Harell, 2000; 2003).
        Για την αναφορά εργασιών του ίδιου συγγραφέα που έχουν το ίδιο έτος δημοσίευσης, προσθέστε αλφαβητική αρίθμηση μετά την αναγραφή του έτους δημοσίευσης (Harell, 2012a; 2012b).
        Αν μια εργασία έχει δύο συγγραφείς αναφέρονται και οι δύο, τόσο στη λίστα αναφορών όσο και στην αναγραφή της στο σώμα του κειμένου (Harell& Ernest, 2010).
        Αν μια εργασία έχει τρεις ή περισσότερους συγγραφείς, στο σώμα κειμένου χρησιμοποιείστε μόνο το όνομα του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από κ.α. για αναφορές στα ελληνικά (Ματσαγγούρας κ.α., 2005) ή et al. για αναφορές στα  αγγλικά (Clements et al., 2003). Στην αλφαβητική λίστα αναφορών του άρθρου θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα όλων των συγγραφέων.
        Σε πηγές από τον Παγκόσμιο Ιστό στο σώμα του κειμένου αναφέρεται μόνο η πηγή και το έτος (ΔΕΠΠΣ, 2003) αλλά στη λίστα αναφορών θα πρέπει να περιλαμβάνεται το έτος δημοσίευσης, το έτος πρόσφατης ενημέρωσης ή ημερομηνία προσπέλασης καθώς και η πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση του δικτυακού τόπου.

Παραδείγματα μορφοποίησης αναφορών σύμφωνα με το πρότυπο APA

1. Άρθρα σε περιοδικά
Jurdak, M. & Zein, R. (1998). «The Effect of Journal Writing on Achievement in and Attitudes toward Mathematics», School Science and Mathematics, 98(8), 412-419.
Yelland, N. (2002). Playing with Ideas and Games in Early Mathematics. Contemporary Issues in Early Childhood, 3(2), 197-215.

2. Βιβλία
Clements, C., Pantozzi R., & Steketee, S. (2002). Exploring Calculus with the Geometer’s Skethpad. California: Key Curriculum Press.
Πυργιωτάκης, Ι. (1996), Κοινωνικοποίηση και Εκπαιδευτικές Ανισότητες. Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη.

3. Αναφορές στο Διαδίκτυο
ΥΠΔΜΘ (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευτικών) (2010) Το Νέο Σχολείο-Πρώτα ο Μαθητής. Ανάκτηση http://archive.minedu.gov.gr/100305.pdf
ΥΠΔΜΘ (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευτικών) (2011) Πρόταση για το Νέο Λύκειο. Ανάκτηση http://www.minedu.gov.gr/publications/130829.pdf

4. Κεφάλαια σε τόμους και πρακτικά συνεδρίων
Rogoff, B., Matsuov, E., & White, C. (1998). «Models of Teaching and Learning: Participation in a Community of Learners». In D. R. Olsen, & N. Torrance (Eds.), The Handbook of Education and Human Development—New Models of Learning, Teaching and Schooling (pp. 388--414). Oxford,UK: Blackwell.
Mastrothanasis, K., Geladari, A. (2009). Social values and children’s literature: A research into the literature textbooks of Greek Primary School (p.p. 135-149). In A. Shafae i& M. Nejati (Eds.), Annals of Language and Learning. Boca Raton, USA: Universal Publishers - BrownWalker Press. 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΛΙΑΜΑΛΙΑΣ
ΦΩΤΗΣ
ΤΗΛ: 6948781818
ΣΧΟΛΕΙΟ: Δ.Σ. ΘΕΣΠΙΩΝ
E-MAIL:  f.chaliamalias@gmail.com
ΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΗΛ:6979009119
ΣΧΟΛΕΙΟ: 3 Δ.Σ ΘΗΒΑΣ
E-MAIL: akis85lamp@yahoo.gr
ΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ
 ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΗΛ: 6972520635
ΣΧΟΛΕΙΟ: 2Ο  Ν/Γ. ΘΗΒΑΣ
E-MAIL:   klarisa5@yahoo.gr
ΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΡΙΖΟΣΠΠΑΡΕΜΒ
ΤΑΜΙΑΣ
ΝΤΕΖΕ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

                 ΤΗΛ:6970998239
ΣΧΟΛΕΙΟ: 8o Δ.Σ.ΘΗΒΑΣ
E-MAIL: katnekt82@gmail.com
        ΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΕΛΟΣ
ΤΣΑΜΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΤΗΛ: 6945891315
ΣΧΟΛΕΙΟ: Δ.Σ ΕΛΕΩΝΑ
E-MAIL:akieltsamis@hotmail.com
ΠΑΡΑΤΑΞΗ:  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΕΛΟΣ
ΒΛΟΥΧΟΥ
ΓΙΩΤΑ
ΤΗΛ:6939505600
ΣΧΟΛΕΙΟ: 6o Ν/Γ ΘΗΒΑΣ
Ε-MAIL:yotablo@gmail.com
ΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΡΙΖΟΣΠΠΑΡΕΜΒ
ΜΕΛΟΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΤΗΛ: 6937231176
ΣΧΟΛΕΙΟ: Δ.Σ.ΔΗΛΕΣΙΟΥ
E-MAIL:mariamauro1986@hotmail.gr
ΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ


ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2015


Ο  ΑΓΩΝΑΣ  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Σαράντα  δύο  χρόνια μετά την εξέγερση των φοιτητών, τα μηνύματα του Πολυτεχνείου παραμένουν πάντα επίκαιρα και διαχρονικά καθώς λαμβάνουν συνεχώς νέες διαστάσεις στη σκέψη κάθε ελεύθερου ανθρώπου.
Το Πολυτεχνείο, δεν είναι επέτειος. Είναι μια ιστορία γραμμένη στις καρδιές και τη σκέψη μας, ένα σταθερό σημείο αναφοράς του αγώνα για δημοκρατία, ένα διαχρονικό σύμβολο της απαίτησης για ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία.
Ιδιαίτερα φέτος, τόσο η καταδικαστέα Παρισινή τραγωδία όσο και τα σκληρά μέτρα του τρίτου μνημονίου, καθιστούν ακόμα πιο ζωντανό και πολύ πιο επίκαιρο το αντιϊμπεριαλιιστικό περιεχόμενο του Πολυτεχνείου και πολύ πιο επίκαιρα τα μεγάλα αιτήματα του για δημοκρατία, εθνική ανεξαρτησία .
Η πολύνεκρη τραγωδία του Παρισιού μπορεί να γίνει όχημα μιας μεγάλης αντιδραστικής οπισθοδρόμησης, αν δεν βγουν στο προσκήνιο οι ευρωπαϊκοί λαοί για βαθιές δημοκρατικές ανατροπές στην Ευρώπη .

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκπ/κων Π.Ε Θήβας « Ο  ΠΙΝΔΑΡΟΣ» καλεί τους  συναδέλφους να τιμήσουν τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, τους νεκρούς του Νοέμβρη, που αποτέλεσε το κορυφαίο γεγονός της αντιδικτατορικής πάλης .

Οι νέες και οι νέοι, οι μαθητές μας ,  έχουν δικαίωμα και πρέπει να μάθουν την αλήθεια για το λαϊκό ξεσηκωμό το Νοέμβρη του '73.
Το Πολυτεχνείο εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει, να θυμίζει πως τα οράματα του τότε είναι ακόμα και σήμερα επίκαιρα. Απέναντι σε όσους έχουν «πάρει εργολαβία» τη «μουσειοποίησή» του, τη διαγραφή της ιστορικής μνήμης για τις αιτίες που οδήγησαν στην επτάχρονη τυραννία, εμείς διδασκόμαστε από την ιστορία, ξέρουμε ότι η καλύτερη τιμή στο Νοέμβρη είναι σήμερα η πάλη για τα δικαιώματα των εργαζομένων, η πάλη για υλοποίηση του διαχρονικού συνθήματος "ΨΩΜΙ- ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ",
Οι εκπ/κοί μαζί με τους  εργαζόμενους  μπορούμε  να κατακτήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας,  για μια παιδεία που δεν θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς, αλλά ολόκληρου  του ελληνικού  λαού  χωρίς ανισότητες και  αποκλεισμούς .
Ας κατέβουμε λοιπόν όλοι στους δρόμους.
Ας διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν.
Ας θυμηθούμε εκείνους τους νέους, ας μιμηθούμε το παράδειγμά τους.

Το  σύνθημα  για   «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»  είναι  

ακόμα  επίκαιρο.


ΤΟ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  ΖΕΙ