ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (υποβολή αιτήσεων από 9 - 25 Μαΐου)

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:
1. Τις διατάξεις των άρθρων10,11,12,13,14,15,16,18,21,23,24,25,26,27,29 του κεφ.Βʼ του Νόμου
3848/19-4-2010 (ΦΕΚ 71/19-4-2010 τΑ΄) «Επιλογή Στελεχών της Εκπαίδευσης».
2. Την αρ. 45143/Δ2/13-4-2011 εγκύκλιο ΥΠΔΒΜΘ. «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής
αιτήσεων των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ».
3. Την αρ. 52921 / Δ2 /6-5-2011εγκύκλιο ΥΠΔΒΜΘ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή
υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης»
Κα λ ο ύ ν τ α ι
οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα απαραίτητα προσόντα για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης να να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής η οποία αρχίζει από τις 9-5-2011 και λήγει στις 25-5-
2011.
Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 11 του Ν.3848/2011)
o Για την επιλογή Διευθυντών τετραθεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων
υποψήφιοι μπορεί να είναι εκπ/κοί Α/θμιας Εκπ/σης του κλάδου Δασκάλων καθώς και
εκπ/κοί όλων των ειδικοτήτων και κλάδων που υπηρετούν στην Α/θμια εκπαίδευση
και αυτοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 323/1993 (ΦΕΚ 139 Α΄) με βαθμό Α΄ με
οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Α/θμια Εκπ/ση, οι οποίοι έχουν
ασκήσει επί πέντε έτη τουλάχιστον διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τα τρία
τουλάχιστον έτη σε αντίστοιχους προς την κάλυψη θέσης τύπους σχολείων της
Α/θμιας Εκπ/σης.
o Για την επιλογή Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής
(Σ.Μ.Ε.Α.) οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις
εκπαιδευτικών των Σ.Μ.Ε.Α, δηλαδή, Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στην Ειδική
Αγωγή ή μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη
Σχολική Ψυχολογία ή να υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α. και έχουν
υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.
o Για την επιλογή Δ/ντών των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), οι υποψήφιοι είναι εκπ/κοί Α/θμιας
Εκπ/σης του κλάδου Δασκάλων ,εκπ/κοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 323/1993 (ΦΕΚ
139 Α΄) και εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα
γνωστικά αντικείμενα κλάδων εφόσον έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και
διορισμού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α ή να υπηρετούν με οργανική θέση σε
Σ.Μ.Ε.Α. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Στην αίτηση επισυνάπτονται από τον υποψήφιο:
1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών που εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την
αρμόδια Διεύθυνση στην οποία ανήκει οργανικά ο υποψήφιος ή τηρείται ο Ατομικός
Υπηρεσιακός του Φάκελος
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και
επιμόρφωσης.
4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι:
α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007
Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄, 9-2-2007).
β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, προκειμένου δε για
τίτλους σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν
ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση
διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε
υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
Οι αιτήσεις (επισυνάπτεται υπόδειγμα)και τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες
Δ/νσεις ή Γραφεία που ανήκουν οργανικά. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά:
α) συμπληρωματικά δικαιολογητικά και
β) οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων.
Αντίγραφο της παρούσης θα αναρτηθεί αυθημερόν στο χώρο ανακοινώσεων της Δ/νσης και του 1ου
Γραφείου Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑ: 4ΑΘΡ9-ΘΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου