Περιοδικό Συλλόγου - Περιμένουμε τα άρθρα σαςΟ Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Θήβας «Ο Πίνδαρος» προετοιμάζει και τη φετινή χρονιά την εκπαιδευτική και επιστημονική του έκδοση.

Σας καλούμε να καταθέσετε άρθρα προς δημοσίευση, τα οποία:
  • αφορούν την ιστορία της εκπαίδευσης
  • αφορούν τη δημοσίευση επιστημονικών ερευνών
  • αποτελούν εφαρμογές καλών διδακτικών πρακτικών
  • προάγουν την επιστημονική γνώση σχετικά με την εκπαίδευση
  • αναλύουν καίρια ζητήματα της εκπαίδευσης
  • σχετίζονται με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

 Στην κρίση και επεξεργασία των εργασιών και γενικά, στην περάτωση αυτού του έργου, θα βοηθήσουν και φέτος επιστήμονες σχετικοί με τον χώρο της εκπαίδευσης.

Τα άρθρα προς δημοσίευση να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου: syllekpaidpe.thivas@gmail.com .

Η κατάθεσή τους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαρτίου.

Σας παρακαλούμε τα άρθρα που θα κατατεθούν να ακολουθούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε πως τις  προηγούμενες εκδόσεις των δύο τελευταίων ετών θα τις βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στο blog του Συλλόγου μας:Προδιαγραφές
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ

Α. ΔΟΜΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλήρες όνομα Συγγραφέα:
Θέση & Ιδιότητα:
Ε-mail:

Εισαγωγή
Εισάγει τον αναγνώστη στο περιεχόμενο της εργασίας και στο επιλεχθέν πλαίσιο για την επεξεργασία και ανάλυση του θέματος αναφοράς. Παράλληλα θέτει τους άξονες άρθρωσης της εργασίας.

Θεωρητικό πλαίσιο
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά η θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος που διαπραγματεύεται η εργασία. Ο τίτλος της ενότητας αυτής θα καθοριστεί από το θέμα που θέλετε να αναπτύξετε. Δίνονται τίτλοι σχετικοί με την ενότητα ή την υποενότητα που πραγματεύεστε, αριθμημένοι κατά αύξουσα σειρά.
Π.χ.  1. Οι αριθμητικές ικανότητες των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας
            1.1. Νοερές πράξεις
            1.2. Πρόσθεση αριθμών
            1.3. Αφαίρεση αριθμών

Επίλογος
Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του άρθρου.

Βιβλιογραφικές αναφορές
Ακολουθεί η λίστα με τις αναφορές που υπάρχουν στο σώμα του κειμένου.


Β. ΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλήρες όνομα Συγγραφέα:
Θέση & Ιδιότητα:
Ε-mail:

Εισαγωγή
Εισάγει τον αναγνώστη στο περιεχόμενο της εργασίας και στο επιλεχθέν πλαίσιο για την επεξεργασία και ανάλυση του θέματος αναφοράς. Παράλληλα θέτει τους άξονες άρθρωσης της εργασίας, τον πυρήνα των βασικών ερωτημάτων και τον τρόπο αναζήτησης απαντήσεων οδηγώντας τον αναγνώστη στην επόμενη ενότητα όπου αναπτύσσεται το θεωρητικό σώμα της επεξεργασίας του θέματος.

Θεωρητικό πλαίσιο
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά τα προβλήματα τα οποία διαπραγματεύεται η εργασία, μία ή περισσότερες θεωρητικές προσεγγίσεις καθώς και ευρήματα ερευνών οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για την ανάλυση των ερωτημάτων της εργασίας. Ο τίτλος της ενότητας αυτής θα καθοριστεί από το θέμα που θέλετε να αναπτύξετε. Δίνονται τίτλοι σχετικοί με την ενότητα ή την υποενότητα που πραγματεύεστε, αριθμημένοι κατά αύξουσα σειρά.
Π.χ.  1. Οι αριθμητικές ικανότητες των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας
            1.1. Νοερές πράξεις
            1.2. Πρόσθεση αριθμών
            1.3. Αφαίρεση αριθμών

Μεθοδολογία
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η μέθοδος/οι μέθοδοι ανάλυσης και προκειμένου για εμπειρικές έρευνες, το είδος της έρευνας, οι τεχνικές και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται.

Ανάλυση δεδομένων - Συζήτηση
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η επεξεργασία του θέματος της εργασίας και προκειμένου για εμπειρικές έρευνες, τα αποτελέσματα των ευρημάτων που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων. Τα αποτελέσματα συσχετίζονται με το θεωρητικό πλαίσιο και τα ερωτήματα της εργασίας.

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του άρθρου. Αποτελεί μια συνοπτική ανακεφαλαίωση των ερωτημάτων και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, η οποία παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα και αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία της εργασίας. Τέλος προτείνει νέες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα

Αναφορές - Βιβλιογραφία
Μετά την ενότητα των συμπερασμάτων ακολουθεί η λίστα με τις αναφορές που υπάρχουν στο σώμα του κειμένου.


Γ. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ

Μέγεθος σελίδας A4 (21 x 29.7 cm).
Γραμματοσειρά: Times New Roman.
Μέγεθος γραμματοσειράς: 12-στιγμές, κανονική, πλήρης στοίχιση.
Οι παράγραφοι να έχουν εσοχή 0,3 εκ.
Μέγιστος αριθμός λέξεων: 6000
Μέγιστος αριθμός σελίδων: 20
Αν υπάρχουν φωτογραφίες ή σκίτσα να στέλνονται μέσα στο κείμενο καθώς επίσης και ως ξεχωριστά αρχεία.


Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι αναφορές εμπεριέχονται στο βασικό πυρήνα του κειμένου και αντίστροφα, ότι η λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών είναι ολοκληρωμένη.
Οι βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθούν το τρέχον πρότυπο APA (http://www.apastyle.org/pubmanual.html).
Στο εσωτερικό του κειμένου του άρθρου σας θα πρέπει να αναφέρετε τις πηγές σας αναγράφοντας σε παρένθεση το κύριο όνομα του συγγραφέα και το έτος.

        Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες εργασίες του ίδιου συγγραφέα, τοποθετούνται στη λίστα αναφορών με χρονολογική σειρά, σύμφωνα με το έτος δημοσίευσης. Αν αναφέρετε δύο εργασίες ταυτόχρονα στο κείμενο, πρέπει να αναγράφετε και το έτος κάθε δημοσίευσης με χρονολογική σειρά (Harell, 2000; 2003).
        Για την αναφορά εργασιών του ίδιου συγγραφέα που έχουν το ίδιο έτος δημοσίευσης, προσθέστε αλφαβητική αρίθμηση μετά την αναγραφή του έτους δημοσίευσης (Harell, 2012a; 2012b).
        Αν μια εργασία έχει δύο συγγραφείς αναφέρονται και οι δύο, τόσο στη λίστα αναφορών όσο και στην αναγραφή της στο σώμα του κειμένου (Harell& Ernest, 2010).
        Αν μια εργασία έχει τρεις ή περισσότερους συγγραφείς, στο σώμα κειμένου χρησιμοποιείστε μόνο το όνομα του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από κ.α. για αναφορές στα ελληνικά (Ματσαγγούρας κ.α., 2005) ή et al. για αναφορές στα  αγγλικά (Clements et al., 2003). Στην αλφαβητική λίστα αναφορών του άρθρου θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα όλων των συγγραφέων.
        Σε πηγές από τον Παγκόσμιο Ιστό στο σώμα του κειμένου αναφέρεται μόνο η πηγή και το έτος (ΔΕΠΠΣ, 2003) αλλά στη λίστα αναφορών θα πρέπει να περιλαμβάνεται το έτος δημοσίευσης, το έτος πρόσφατης ενημέρωσης ή ημερομηνία προσπέλασης καθώς και η πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση του δικτυακού τόπου.

Παραδείγματα μορφοποίησης αναφορών σύμφωνα με το πρότυπο APA

1. Άρθρα σε περιοδικά
Jurdak, M. & Zein, R. (1998). «The Effect of Journal Writing on Achievement in and Attitudes toward Mathematics», School Science and Mathematics, 98(8), 412-419.
Yelland, N. (2002). Playing with Ideas and Games in Early Mathematics. Contemporary Issues in Early Childhood, 3(2), 197-215.

2. Βιβλία
Clements, C., Pantozzi R., & Steketee, S. (2002). Exploring Calculus with the Geometer’s Skethpad.California: Key Curriculum Press.
Πυργιωτάκης, Ι. (1996), Κοινωνικοποίηση και Εκπαιδευτικές Ανισότητες. Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη.

3. Αναφορές στο Διαδίκτυο
ΥΠΔΜΘ (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευτικών) (2010) Το Νέο Σχολείο-Πρώτα ο Μαθητής. Ανάκτηση http://archive.minedu.gov.gr/100305.pdf
ΥΠΔΜΘ (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευτικών) (2011) Πρόταση για το Νέο Λύκειο. Ανάκτηση http://www.minedu.gov.gr/publications/130829.pdf

4. Κεφάλαια σε τόμους και πρακτικά συνεδρίων
Rogoff, B., Matsuov, E., & White, C. (1998). «Models of Teaching and Learning: Participation in a Community of Learners». In D. R. Olsen, & N. Torrance (Eds.), The Handbook of Education and Human Development—New Models of Learning, Teaching and Schooling (pp. 388--414). Oxford,UK: Blackwell.

Mastrothanasis, K., Geladari, A. (2009). Social values and children’s literature: A research into the literature textbooks of Greek Primary School (p.p. 135-149). In A. Shafae i& M. Nejati (Eds.), Annals of Language and Learning. Boca Raton, USA: Universal Publishers - BrownWalker Press.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου